...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

"

Zprávy z činnosti ŽP – únor 2020

Začátkem února jsme opět zavítali do Domova pokojného stáří. Pro tamní seniory jsme si po vánočních „Ježíškových vnoučatech“ připravili jeden z dalších skupinových programů. Žáci si pro babičky a dědečky připravili výrobu papírového čtyřlístku, dále si společně zazpívali a zbývající čas jsme strávili vzájemným povídáním při čaji a malém občerstvení. Atmosféra byla velmi radostná a vřelá.

20200204 10185820200204 102326

S vybranými žáky 9. ročníků (účastníky) a 8. ročníků (organizátory) jsme se pravidelně scházeli nad plánováním školního plesu pro 9. ročníky, který se uskuteční 17. března.

Dále na březen připravujeme soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu jarními (velikonočními) motivy.

"

Zprávy z činnosti ŽP – leden 2020

Na prvním lednovém setkání proběhla reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žáci promluvili o své individuální zkušenosti z návštěvy vybraného seniora v Domově pokojného stáří nebo z hromadného vystoupení a tvoření v Domově seniorů v Újezdci. U všech se opakovaly pocity radosti, štěstí a spokojenosti. I druhý ročník projektu jsme vyhodnotili jako vydařený a úspěšný.

Během ledna probíhala příprava na projekt „Cinema school“, zástupci ŽP se zapojili do jeho organizace – rozvíjeli své schopnosti komunikace se spolužáky i s učiteli. Každá třída si vybrala film, který by chtěla společně zhlédnout. Projekt se poté uskutečnil 30. ledna – v den vydávání pololetního vysvědčení.

Žáci 9. ročníků vyslovili přání uspořádat pro sebe a své spolužáky školní ples. Byla domluvena pravidla pro pořádání této akce, se kterými žáci souhlasili, takže nyní nic nebrání tomu, abychom se společně pustili do plánování a organizování této akce, která se uskuteční v březnu.

"

Zprávy z činnosti ŽP – listopad, prosinec 2019

Hlavní náplní schůzek v tomto období byla příprava a realizace 2. ročníku projektu Klatovská Ježíškova vnoučata.

Dne 11. prosince 2019 jsme s vybranými žáky 5. až 9. ročníků navštívili Domov pro seniory v Újezdci. Žáci, kteří projevili zájem se do akce zapojit, si pro seniory připravili zajímavý předvánoční program. Seniory překvapili společným zpíváním koled a výrobou vánoční dekorace.

20191211 10232320191211 09514420191211 101001

V Domově pokojného stáří si místní senioři opět připravili seznam skromných přání. Žáci plnili přání a navštívili vybraného seniora sami, s kamarádem nebo i se svojí rodinou. Navíc o hromadnou návštěvu se 17. 12. postarali žáci 9. tříd. Společně se seniory zpívali koledy, povídali si s nimi, rozdávali drobné dárečky a přání.

Všichni senioři byli potěšeni přítomností dětí, komunikací a spoluprací s nimi. Žáci si odnesli dobrý pocit, že mohli seniorům udělat radost svou přítomností, připravenými aktivitami a drobnými dárky.

JV1

"

Zprávy z činnosti ŽP – září, říjen 2019

Během září proběhly ve třídách volby, každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolila své dva zástupce, kteří budou svou třídu v ŽP zastupovat a reprezentovat. ŽP se v tomto školním roce bude scházet každé úterý před vyučováním (od 7:30 do 7:50). Začátkem října proběhl pro zvolené členy dvouhodinový adaptační kurz, jehož cílem bylo stmelení kolektivu za pomoci různých her a aktivit na seznámení, spolupráci a komunikaci. Žáci také měli možnost diskutovat a navrhovat akce a projekty na školní rok 2019/2020. Navrhován byl mimo tradiční akce a projekty např. školní ples 9. ročníků nebo přespání ve škole jako odměna pro aktivní členy ŽP. Předsedkyní ŽP byla zvolena Adéla Kovaříková (9. A), místopředsedkyní Vendula Reháková (9. A). 

"

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2019

Za pravidelnou účast na zasedáních ŽP a za celoroční působení a aktivitu v ŽP dostali žáci možnost navrhnout a vybrat si, kam se chtějí za odměnu podívat. Odhlasována a plánována byla tzv. úniková hra. Začátkem června jsme tedy s žáky podnikli výlet do Plzně, kde si členové ŽP měli možnost „únikovku“ vyzkoušet. Místnosti obsahovaly řadu šifer, hlavolamů a překážek, které soutěžící museli ve vzájemné spolupráci překonat. Všechny skupiny byly úspěšné a z místností se v určeném časovém termínu všichni dostali. Výlet jsme si společně velmi užili.

Při závěrečných setkáních se členové ŽP vyjadřovali k uskutečněným akcím a projektům, dávali zpětnou vazbu, hodnotili, co se jim jako žákovskému parlamentu povedlo i co bychom mohli ještě v příštím školním roce společně vylepšit.

"

Zprávy z činnosti ŽP – Duben 2019

Během dubna navštívili vybraní žáci opět Domov pokojného stáří Naší Paní. Pro již známé seniory si připravili obdobný program jako v březnu pro seniory v Domově seniorů v Újezdci. Proběhly celkem tři návštěvy a žáci s klatovskými seniory společně tvořili, zpívali, zahráli jim divadelní představení, při kterých došlo k prohloubení vztahů mezi dvěma generacemi.

P1000295P1000336

 

"

Zprávy z činnosti ŽP – BŘEZEN 2019

1) 6. března proběhl druhý ročník školního fóra, kde zástupci 4. až 9. ročníků měli příležitost vyjádřit, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit. Žáci ve vzájemné spolupráci zdůraznili deset oblastí, které by ve škole a ve městě chtěli změnit. K navrhovaným tématům se posléze vyjádřila paní ředitelka a pan místostarosta Kříž.

20190306 10494220190306 10501020190306 11424720190306 110851

2) V návaznosti na náš projekt „Klatovská Ježíškova vnoučata“ jsme spolupráci navázali s Domovem seniorů v Újezdci. K propojení dvou generací došlo 20. března formou skupinových aktivit, kdy si žáci 7. a 8. ročníků pro seniory připravili tvořivý, hudební i divadelní program.

20190320 10283720190320 10335820190320 104550

3) Průběžně probíhá s žáky diskuse o aktuálních tématech a situaci ve škole – obracíme se na zástupce ŽP, pokud je potřeba, aby informovali své spolužáky o dění ve škole a podíleli se svými návrhy na řešení – např. problémové chování některých žáků na toaletách a udržování pořádku a čistoty na toaletách.

"

Zprávy z činnosti ŽP – ÚNOR 2019

1) reflexe projektu „Cinema school“ – do případných příštích ročníků projektu jsme společně hledali možnosti na zlepšení, s projektem byli žáci spokojení a hodnotili ho kladně.

2) pokračování přípravy školního fóra – datum konání školního fóra je 6. března, vrcholí tedy přípravy na něj: chystají se pozvánky pro hosty školního fóra, zástupci ŽP je plánují předat a tím pana místostarostu i osobně na akci pozvat. Zástupci ŽP se svými spolužáky probírají a připravují návrhy témat na projednání na školním fóru.

3) Akce se seniory – na březen je plánována akce pro seniory v Újezdci, které se s připraveným skupinovým programem zúčastní třídy 7. A (výtvarná dílna – tvorba jednoduchých výrobků), 8. A (divadelní představení), 8. B (společné zpívání). Konkrétní datum bude domluven s pracovnicí Domova začátkem března. O tento program projevil zájem i Dům pokojného stáří Naší paní, takže domlouváme termíny na duben/květen.

4) zástupci ŽP odhlasovali návrh o představení a seznámení budoucích 4. ročníků s fungováním a činností žákovského parlamentu.

5) Projekt „Zatočme se šikanou“ – žákům byl představen projekt a byla jim nabídnuta účast v něm.

"

Zprávy z činnosti ŽP – LEDEN 2019

1) reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žákům byla předána pozitivní zpětná vazba od pracovnic Domova pokojného stáří a účastníci projektu z řad žáků promluvili o své vlastní zkušenosti. Projekt jsme společně vyhodnotili jako úspěšný, senioři byli spokojení, děti měly také dobrý pocit.

JV2JV3JV6JV4

2) plánování hromadné akce pro seniory v Újezdci – setkání žáků se seniory při nějaké tvořivé činnosti nebo divadelním představení proběhne v 1. polovině března. Třídy, které se přihlásily, mají za úkol dokončovat přípravné práce na tuto akci.

3) projekt „Cinema school“ – na den, kdy žáci dostávají vysvědčení je připravována akce, kdy se ve třídách budou promítat filmy dle vlastního výběru tříd. Zástupci ŽP se zapojili do organizace projektu – zajistili přehled filmů, komunikovali s učiteli a společně s nimi také překontrolovali funkčnost techniky.

4) žáci byli informováni o připravovaném druhém ročníku Školního fóra, které se na naší škole uskuteční 6. března, a kde žáci (zástupci ŽP 5. – 9. ročníků) budou moci debatovat a navrhovat možnosti na zlepšení: a) v naší škole, b) v našem městě. O vítězných návrzích se následně bude diskutovat s vedením školy i s vedením města (konkrétně s p. místostarostou Křížem, který na akci zavítá), jaké jsou možnosti a podmínky na jejich realizaci a co pro to mohou udělat sami žáci.

"

Zápis z jednání ŽP dne 19. 12. 2018

1) Klatovská Ježíškova vnoučata – domov pro seniory v Újezdci: z minulého zasedání měly předběžně nominované třídy za úkol zjistit, zda jejich třída má zájem si připravit nějakou skupinovou aktivitu se seniory. Zájem potvrdily a akce se chtějí zúčastnit třídy: 4. A; 4. B; 7. A; 8. A

2) Tříkrálová sbírka – dětem byla nabídnuta možnost zapojit se jako koledníci do Tříkrálové sbírky (dostaly letáček s informacemi a případný souhlas pro zákonné zástupce), někteří zástupci ŽP už mají vlastní pozitivní zkušenost z minulých let. Pokud by děti se souhlasem rodičů měly zájem, mají kontaktovat koordinátorku akce p. Tomšíkovou z Oblastní charity na uvedeném čísle a domluvit se na podrobnostech.

"

Záznam z jednání ŽP dne 4. 12. a 12. 12. 2018

1) Proběhlo hlasování o tom, do jaké organizace poputuje zbytek peněz z charitativního prodeje žákovských výrobků. Žáci si odhlasovali, že se peníze věnují klatovskému útulku (předání daru proběhne v režii p. uč. Rychtaříkové a Svobodové).

2) Reflexe akce „Mikuláš“ – někteří čerti málem odnesli část žactva (zřejmě oprávněně), příště klidně dotáhnout do konce a odnést je úplně.

3) Klatovská Ježíškova vnoučata:

  • Do tříd byl předán seznam s údaji o jednotlivých seniorech v projektu, děti si měly vybrat, jakého seniora chtějí navštívit a potěšit drobným dárkem. Zapojeným dětem byly předány informace, v jakých termínech mohou za „svými“ seniory přicházet.
  • Protože zájem dětí převyšuje počet zapojených seniorů z osloveného domova (Domov pokojného stáří), rozhodli jsme se kontaktovat ještě Domov seniorů v Újezdci, kde o projekt měli také zájem, navrhli však pro ně prozatím ideálnější formu, a to skupinový kontakt (skupina dětí + skupina seniorů), přičemž skupina žáků by si připravila pro seniory např. divadelní představení, zpívání písniček, společnou tvorbu nebo cokoli jiného, do čeho by se mohla zapojit celá skupina seniorů, nejen jednotlivci. Toto skupinové setkání by pak proběhlo během ledna. Protože by se jednalo o celou skupinu žáků, DpS by byl ochoten zajistit a zafinancovat odvoz objednaným autobusem (jinak je totiž dostupnost Domova poměrně obtížnější). Navrhli jsme toto zástupcům tříd, z nichž někteří předběžně nominovali svou třídu a mají za úkol zjistit, zda by spolužáci měli zájem a pro seniory si něco připravili. Předběžný zájem projevily zatím tyto třídy: 4.A, 4.B, 6.C, 7.A, 8.A, 8.B

Kalendář akcí

září 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

certifikát jídelna

aktivni_skola.1

2