...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

logo motyl

 

oceneni

Sekretariát školy

tel.: 376 313 353

"

Zprávy z činnosti ŽP – květen, červen 2019

Za pravidelnou účast na zasedáních ŽP a za celoroční působení a aktivitu v ŽP dostali žáci možnost navrhnout a vybrat si, kam se chtějí za odměnu podívat. Odhlasována a plánována byla tzv. úniková hra. Začátkem června jsme tedy s žáky podnikli výlet do Plzně, kde si členové ŽP měli možnost „únikovku“ vyzkoušet. Místnosti obsahovaly řadu šifer, hlavolamů a překážek, které soutěžící museli ve vzájemné spolupráci překonat. Všechny skupiny byly úspěšné a z místností se v určeném časovém termínu všichni dostali. Výlet jsme si společně velmi užili.

Při závěrečných setkáních se členové ŽP vyjadřovali k uskutečněným akcím a projektům, dávali zpětnou vazbu, hodnotili, co se jim jako žákovskému parlamentu povedlo i co bychom mohli ještě v příštím školním roce společně vylepšit.

"

Zprávy z činnosti ŽP – Duben 2019

Během dubna navštívili vybraní žáci opět Domov pokojného stáří Naší Paní. Pro již známé seniory si připravili obdobný program jako v březnu pro seniory v Domově seniorů v Újezdci. Proběhly celkem tři návštěvy a žáci s klatovskými seniory společně tvořili, zpívali, zahráli jim divadelní představení, při kterých došlo k prohloubení vztahů mezi dvěma generacemi.

P1000295P1000336

 

"

Zprávy z činnosti ŽP – BŘEZEN 2019

1) 6. března proběhl druhý ročník školního fóra, kde zástupci 4. až 9. ročníků měli příležitost vyjádřit, co se jim na škole a ve městě líbí a co by naopak chtěli změnit nebo vylepšit. Žáci ve vzájemné spolupráci zdůraznili deset oblastí, které by ve škole a ve městě chtěli změnit. K navrhovaným tématům se posléze vyjádřila paní ředitelka a pan místostarosta Kříž.

20190306 10494220190306 10501020190306 11424720190306 110851

2) V návaznosti na náš projekt „Klatovská Ježíškova vnoučata“ jsme spolupráci navázali s Domovem seniorů v Újezdci. K propojení dvou generací došlo 20. března formou skupinových aktivit, kdy si žáci 7. a 8. ročníků pro seniory připravili tvořivý, hudební i divadelní program.

20190320 10283720190320 10335820190320 104550

3) Průběžně probíhá s žáky diskuse o aktuálních tématech a situaci ve škole – obracíme se na zástupce ŽP, pokud je potřeba, aby informovali své spolužáky o dění ve škole a podíleli se svými návrhy na řešení – např. problémové chování některých žáků na toaletách a udržování pořádku a čistoty na toaletách.

"

Zprávy z činnosti ŽP – ÚNOR 2019

1) reflexe projektu „Cinema school“ – do případných příštích ročníků projektu jsme společně hledali možnosti na zlepšení, s projektem byli žáci spokojení a hodnotili ho kladně.

2) pokračování přípravy školního fóra – datum konání školního fóra je 6. března, vrcholí tedy přípravy na něj: chystají se pozvánky pro hosty školního fóra, zástupci ŽP je plánují předat a tím pana místostarostu i osobně na akci pozvat. Zástupci ŽP se svými spolužáky probírají a připravují návrhy témat na projednání na školním fóru.

3) Akce se seniory – na březen je plánována akce pro seniory v Újezdci, které se s připraveným skupinovým programem zúčastní třídy 7. A (výtvarná dílna – tvorba jednoduchých výrobků), 8. A (divadelní představení), 8. B (společné zpívání). Konkrétní datum bude domluven s pracovnicí Domova začátkem března. O tento program projevil zájem i Dům pokojného stáří Naší paní, takže domlouváme termíny na duben/květen.

4) zástupci ŽP odhlasovali návrh o představení a seznámení budoucích 4. ročníků s fungováním a činností žákovského parlamentu.

5) Projekt „Zatočme se šikanou“ – žákům byl představen projekt a byla jim nabídnuta účast v něm.

"

Zprávy z činnosti ŽP – LEDEN 2019

1) reflexe projektu „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – žákům byla předána pozitivní zpětná vazba od pracovnic Domova pokojného stáří a účastníci projektu z řad žáků promluvili o své vlastní zkušenosti. Projekt jsme společně vyhodnotili jako úspěšný, senioři byli spokojení, děti měly také dobrý pocit.

JV2JV3JV6JV4

2) plánování hromadné akce pro seniory v Újezdci – setkání žáků se seniory při nějaké tvořivé činnosti nebo divadelním představení proběhne v 1. polovině března. Třídy, které se přihlásily, mají za úkol dokončovat přípravné práce na tuto akci.

3) projekt „Cinema school“ – na den, kdy žáci dostávají vysvědčení je připravována akce, kdy se ve třídách budou promítat filmy dle vlastního výběru tříd. Zástupci ŽP se zapojili do organizace projektu – zajistili přehled filmů, komunikovali s učiteli a společně s nimi také překontrolovali funkčnost techniky.

4) žáci byli informováni o připravovaném druhém ročníku Školního fóra, které se na naší škole uskuteční 6. března, a kde žáci (zástupci ŽP 5. – 9. ročníků) budou moci debatovat a navrhovat možnosti na zlepšení: a) v naší škole, b) v našem městě. O vítězných návrzích se následně bude diskutovat s vedením školy i s vedením města (konkrétně s p. místostarostou Křížem, který na akci zavítá), jaké jsou možnosti a podmínky na jejich realizaci a co pro to mohou udělat sami žáci.

"

Zápis z jednání ŽP dne 19. 12. 2018

1) Klatovská Ježíškova vnoučata – domov pro seniory v Újezdci: z minulého zasedání měly předběžně nominované třídy za úkol zjistit, zda jejich třída má zájem si připravit nějakou skupinovou aktivitu se seniory. Zájem potvrdily a akce se chtějí zúčastnit třídy: 4. A; 4. B; 7. A; 8. A

2) Tříkrálová sbírka – dětem byla nabídnuta možnost zapojit se jako koledníci do Tříkrálové sbírky (dostaly letáček s informacemi a případný souhlas pro zákonné zástupce), někteří zástupci ŽP už mají vlastní pozitivní zkušenost z minulých let. Pokud by děti se souhlasem rodičů měly zájem, mají kontaktovat koordinátorku akce p. Tomšíkovou z Oblastní charity na uvedeném čísle a domluvit se na podrobnostech.

"

Záznam z jednání ŽP dne 4. 12. a 12. 12. 2018

1) Proběhlo hlasování o tom, do jaké organizace poputuje zbytek peněz z charitativního prodeje žákovských výrobků. Žáci si odhlasovali, že se peníze věnují klatovskému útulku (předání daru proběhne v režii p. uč. Rychtaříkové a Svobodové).

2) Reflexe akce „Mikuláš“ – někteří čerti málem odnesli část žactva (zřejmě oprávněně), příště klidně dotáhnout do konce a odnést je úplně.

3) Klatovská Ježíškova vnoučata:

  • Do tříd byl předán seznam s údaji o jednotlivých seniorech v projektu, děti si měly vybrat, jakého seniora chtějí navštívit a potěšit drobným dárkem. Zapojeným dětem byly předány informace, v jakých termínech mohou za „svými“ seniory přicházet.
  • Protože zájem dětí převyšuje počet zapojených seniorů z osloveného domova (Domov pokojného stáří), rozhodli jsme se kontaktovat ještě Domov seniorů v Újezdci, kde o projekt měli také zájem, navrhli však pro ně prozatím ideálnější formu, a to skupinový kontakt (skupina dětí + skupina seniorů), přičemž skupina žáků by si připravila pro seniory např. divadelní představení, zpívání písniček, společnou tvorbu nebo cokoli jiného, do čeho by se mohla zapojit celá skupina seniorů, nejen jednotlivci. Toto skupinové setkání by pak proběhlo během ledna. Protože by se jednalo o celou skupinu žáků, DpS by byl ochoten zajistit a zafinancovat odvoz objednaným autobusem (jinak je totiž dostupnost Domova poměrně obtížnější). Navrhli jsme toto zástupcům tříd, z nichž někteří předběžně nominovali svou třídu a mají za úkol zjistit, zda by spolužáci měli zájem a pro seniory si něco připravili. Předběžný zájem projevily zatím tyto třídy: 4.A, 4.B, 6.C, 7.A, 8.A, 8.B

"

Záznam z jednání ŽP ze dne 28. 11. 2018

1) akce „Mikuláš“ – akce je ve finální fázi, deváté třídy mají již rozdělené úkoly a jednotlivé role, vyjednané jsou detaily

2) v tomto týdnu probíhá ve škole projekt „hudební týden“, kdy se ze školního rozhlasu během 2. velké přestávky pouštějí vybrané písničky tříd. Akci si žáci pochvalují.

3) Projekt „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – v příštím týdnu budou dodány dopisy Ježíškovi od seniorů, mezitím nám žáci dodávají jmenný seznam spolužáků, kteří se do projektu chtějí zapojit. Zatím to vypadá, že zájem bude o dost převyšující kapacitu osloveného domova pro seniory, proto uvažujeme nad oslovením dalšího domova seniorů. Čekáme již jen na finální počty zájemců z jednotlivých tříd.

4) diskuze se zástupci ŽP o poslání, roli a možnostech žákovského parlamentu v naší škole

"

Záznam z jednání žákovského parlamentu ze dne 21. 11. 2018

1) Projekt „klatovská Ježíškova vnoučata“ – se třemi zástupci ŽP jsme v úterý 20. 11. osobně navštívili Domov pokojného stáří a domlouvali se na spolupráci a organizační zajištění projektu. Pracovnice Domova včetně paní ředitelky byly ze zájmu dětí a ze zamýšleného projektu nadšeny a rády se se seniory zapojí. Na zasedání ŽP o den později zástupci, kteří se schůzky účastnili, předali informace ostatním „parlamenťákům“, ti zase seznámí své spolužáky ve svých třídách. Projednávána byla také organizace vybírání a následného osobního předávání dárků seniorům.

2) plánování akce „Mikuláš“ – zástupci 9. ročníků začínají plánovat organizaci této tradiční akce, požádali parlament o podporu při organizaci. Zatím je návrh takový, že jedna třída by šla do nedaleké mateřské školy a druhá třída by zajišťovala akci na prvním stupni. Ve třídách ve spolupráci s třídními učiteli 9. tříd probíhá výběr žáků, kteří se na akci budou osobně podílet.

"

Záznam z jednání ŽP ze dne 14. 11. 2018

1) projekt „Klatovská Ježíškova vnoučata“ – jsme rádi, že v některých třídách projekt vyvolal zájem a žáci by se rádi zapojili. S žáky jsme se dohodli, že bychom se nezapojili přímo do celorepublikového projektu Ježíškova vnoučata, ale že bychom rádi uspořádali vlastní verzi. Kontaktovali jsme místní Domov pokojného stáří Naší paní a domluvili se s nimi. Nutno říct, že nápadem byli nadšeni a velice ho vítají. Tento projekt bude koncipován tak, aby přání seniorů byla taková, aby děti mohly dárky pokud možno svépomocí zajistit. Cílem je dárky i osobně předat, protože pro mnohé seniory je důležitější toto osobní setkání a zájem, než samotný dárek.

2) akce „hudební týden“ – nepředpokládali jsme, že by při realizaci tohoto projektu mohly vzniknout nějaké potíže, stalo se, ale nevadí, i z chyb se člověk učí. Akci nerušíme, ani nezakazujeme, ale posouváme, abychom mohli doladit detaily tak, aby všechny strany byly spokojené (hlasitost na chodbách, ve sborovnách, chování dětí…). Projekt spustíme tedy znovu od 26. 11. 2018

3) žáci 8. třídy požádali zástupce ŽP o šíření informací do svých tříd týkající se důslednějšího třídění odpadu zejména na 2. stupni

4) požádání učitelů o ponechání krátkého prostoru v hodinách pro zprávy a aktuality z parlamentu

"

Záznam z jednání žákovského parlamentu ze dne 7. 11. 2018

1) naplánována byla akce „hudební týden“ (12. – 16. 11.), kdy se budou pouštět písničky ze školního rozhlasu. Každá třída od 4. do 9. ročníků si zvolila jednu písničku (celkem 15), které se po celý týden budou pouštět v průběhu 2. velké přestávky. Žáci ještě navrhli, že do „playlistu“ by se mohly zařadit i písničky dle výběru učitelů, tak uvidíme, zda a jaké hity si zvolí.

2) využití televize ve vestibulu u hlavního vchodu – televize by se dala využít k promítání informací a aktualit ze žákovského parlamentu v podobě prezentací nebo fotek z činnosti, plánovaných akcí.

3) Ježíškova vnoučata – dětem byl představen tento celorepublikový projekt (plnění přání lidem v domovech pro seniory) a nabídnuta možnost se do projektu zapojit. Do příštího zasedání mají děti zmapovat zájem ve třídách, pokud by projekt vyvolal zájem, kontaktovali bychom některý klatovský domov pro seniory (nejspíše Domov pokojného stáří) a domluvili se na spolupráci.

Kalendář akcí

říjen 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

certifikát jídelna

aktivni_skola.