...škola podporující zdraví
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Školní vzdělávací program „Zdravá škola“

(Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy nebo na webových stránkách v části Dokumenty.) 

Název ŠVP „Zdravá škola“ je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj schopností každého žáka tak, aby se choval odpovědně ke svému zdraví (duševnímu i fyzickému) i k zdraví druhých. Vzdělávací program je zároveň provázán s projektem „Škola podporující zdraví“, do kterého je škola zapojena od roku 2002. Naplňování projektu poskytuje žákům bezpečné prostředí i možnost rozvíjet svou osobnost po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Priority školy:

 • utvářet a rozvíjet zdravé prostředí materiální a sociální,
 • otevřená komunikace na základě partnerství učitel – žák – rodič – veřejnost (zřizovatel, Školská rada, další instituce podporující vzdělávání) – školská poradenská zařízení,
 • kvalitní vzdělávání pro život, které bude směřovat k dovednosti aplikovat poznatky získané učením v praktických činnostech a jednání žáků a schopnosti kooperace,
 • podpora a rozvoj jazykové gramotnosti žáků,
 • podpora a rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních technologií,
 • směřování k výchově sebevědomého občana schopného vnímat svět a společnost v globálních souvislostech, který umí korigovat své jednání a chování i prosazovat své názory,
 • vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných,
 • umožnění úspěchu i prospěchově slabším žákům v oblasti jejich zájmů.

Výchovné a vzdělávací strategie

ŠVP „Zdravá škola“ směřuje k naplňování klíčových kompetencí, které jsou chápány jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého žáka ve společnosti. Škola vede žáky tak, aby po skončení 9. ročníku povinné školní docházky měli osvojené následující klíčové kompetence:

kompetence k učení

učíme žáky

 • výběru a využívání vhodných a efektivních způsobů svého učení,
 • schopnosti rozplánovat si čas potřebný k učení a organizovat si jej,
 • vyhledávat a třídit informace na potřebné a nepotřebné, důležité a podružné,
 • systemizovat vytříděné informace spolu s poznatky již známými a využívat je v procesu učení i v praktickém životě,
 • operovat se známými i nově poznanými termíny a pojmy a uvádět je do širších souvislostí, získávat komplexní pohled na jevy společenské, přírodní, kulturní, matematické, jazykové aj.,
 • samostatně pozorovat, provádět pokusy, porovnávat získané výsledky, zobecňovat je a vyvozovat z nich závěry pro další použití,
 • poznávat smysl a cíl učení, budovat si pozitivní vztah k učení a celoživotnímu vzdělávání, kriticky posuzovat své možnosti a výsledky vzdělávání,

kompetence k řešení problémů

učíme žáky

 • vnímat problémové situace v učení i v běžném životě, rozpoznávat problémy, snažit se je pochopit,
 • přemýšlet o nesrovnalostech a příčinách, hledat jejich souvislosti a navrhovat způsoby řešení na základě vlastního úsudku a zkušeností,
 • vyhledávat informace vhodné k vyřešení problému, nacházet jejich shodné, podobné i odlišné znaky a snažit se jich využít,
 • hledat různé varianty řešení, nenechat se odradit případným nezdarem, postupovat cílevědomě ke konečnému názoru a řešení problému,
 • problémy řešit samostatně, užívat při tom logické, matematické a empirické postupy,
 • kriticky posuzovat správnost řešení problémů ostatních řešitelů, správná řešení umět přijmout a aplikovat,
 • kriticky myslet, uvážlivě rozhodovat, rozhodnutí obhájit a nést za ně zodpovědnost,

kompetence komunikativní

učíme žáky

 • naslouchat promluvám druhých, porozumět jim, vhodně na ně reagovat,
 • ovládat řeč těla (neverbální komunikace), formu ústní i písemné komunikace,
 • formulovat a vyjadřovat své myšlenky kultivovaně, výstižně a v logickém sledu,
 • zapojovat se do diskuse, uplatňovat a obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat,
 • rozumět různým typům textů, záznamů, tabulek, statistik, map a obrazových materiálů, mediálním i elektronickým informacím, přemýšlet o nich, reagovat na ně a využívat je ke svému rozvoji a zapojení do společenského dění,
 • prakticky ovládat a využívat technické komunikační prostředky,
 • získané komunikativní dovednosti využívat k navazování vztahů potřebných pro 

spolupráci a soužití s ostatními lidmi,

kompetence sociální a personální

učíme žáky

 • účinně se zapojovat do práce ve skupině, umět rozdělit úkoly pro jednotlivé členy i přijímat úkoly pro sebe,
 • pocitu potřeby spolupracovat efektivně na splnění úkolu s ostatními a zároveň respektování různých myšlenek, hledisek a zkušeností druhých,
 • zodpovědnosti za výsledný podíl své práce v týmu a zároveň k pocitu odpovědnosti za výsledky práce celého týmu,
 • přispívat k diskusi v malé skupině i ve větším kolektivu,
 • podílet se na utváření příznivé pracovní atmosféry, být ohleduplný, mít úctu a uznání k práci druhých,
 • při jednání s ostatními přispívat k utváření dobrých kamarádských vztahů, vztahů k učitelům a ostatním pracovníkům školy i mezilidských vztahů mimo školu,
 • vážit si svých rodičů, uznávat jejich autoritu a dbát na jejich rady,
 • umět pomoci podle svých možností ostatním a zároveň sám umět o pomoc v případě potřeby požádat,
 • vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a směřuje k dalšímu jeho rozvoji,
 • ovládat a usměrňovat své chování tak, aby ostatním neubližoval, ani nenechal ubližovat sobě, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty,

kompetence občanské

učíme žáky

 • uznávat a umět přijmout názor druhých,
 • vážit si lidí a přijímat jimi vyznávané hodnoty,
 • schopnost vcítit se do pocitů druhých, odmítat jakékoli formy násilí, umět jim účinně čelit,
 • znát svá práva a povinnosti, umět se jimi řídit a přijmout důsledky svého jednání,
 • chápat základní principy, z nichž vycházejí morální i zákonné normy,
 • rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poradit si v situacích krizových i v situacích nebezpečí poškození zdraví nebo ohrožení života,
 • uznávat a chránit vlastenecké tradice, kulturní a historické dědictví,
 • pozitivnímu vztahu k umění, k vytváření si vlastního estetického cítění, vedeme je podle svých možností k zapojení do kulturního života,
 • utvářet si pozitivní vztah ke svému zdraví, vědět, co mu prospívá a škodí, aktivně se podle svých možností zapojovat do sportovních a pohybových aktivit,
 • chápat základní ekologické a environmentální souvislosti a problémy, respektovat právo všech na zdravé životní prostředí,
 • chovat se a rozhodovat v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti,

kompetence pracovní

učíme žáky

 • používat bezpečně a účinně různé pomůcky, nástroje, přístroje a materiály, chovat se bezpečně ve školním, domácím i jiném prostředí,
 • dodržovat pravidla bezpečnosti, plnit závazky a povinnosti z nich vyplývající,
 • umět se přizpůsobit měnícím se pracovním podmínkám,
 • využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech i znalosti a zkušenosti ostatních ve své vlastní praktické činnosti i v zájmu svého vlastního rozvoje,
 • k výsledkům pracovních činností přistupovat z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti i společenského významu, vážit si hodnot vytvořených svou prací i prací druhých,
 • při praktických činnostech si uvědomovat své možnosti a schopnosti, umět je zhodnotit a využít při rozhodování o své budoucnosti a volbě povolání,
 • na základě informací, které si dovede získat, sebepoznání i za pomoci zkušeností dospělých si hledat cestu ke své budoucí profesi,
 • orientovat se v základních aktivitách potřebných při uskutečňování podnikatelského záměru, chápat přednosti i rizika podnikání, rozvíjet své podnikatelské myšlení.

Výuka podle ŠVP Zdravá škola

Podle ŠVP „Zdravá škola“ probíhá výuka od školního roku 2007/2008. Na základě zkušeností byl původní vzdělávací program přepracován a od školního roku 2014/2015 jsou podle revidovaného programu vzděláváni žáci postupně od 1. a 6. ročníku. Do revidovaného učebního plánu byl od 6. ročníku zařazen druhý cizí jazyk (možnost volby mezi německým a ruským jazykem) a upravena časová dotace na základě zkušeností z výuky. V některých předmětech bylo učivo upraveno či přeskupeno.

Učební plán ŠVP „Zdravá škola“ z roku 2007

I. stupeň ZŠ

Časová dotace

Vyučovací předmět

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. - 5. r.
Český jazyk   7 + 2 D      8 + 2 D     7 + 2 D             6 + 2 D    5 + 2 D  33 + 10D
Anglický jazyk                             3          3          3         9
Matematika          4     4 + 1 D      4 + 1D     4 + 1 D     4 + 1 D   20 + 4 D
Informatika         1         1
Prvouka          2          2          2         6
Vlastivěda    1 + 1 D         2    3 + 1 D
Přírodověda    1 + 1 D         2    3 + 1 D
Hudební výchova          1          1          1          1         1         5
Výtvarná výchova          1          1            1          2         2         7
Tělesná výchova          2          2          2          2         2       10
Pracovní výchova          1          1          1          1         1         5
Celkem v ročníku        20        22        24        26       26     118

Poznámka:

 D = disponibilní časová dotace.  U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze využít disponibilní časovou dotaci k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, pokud jsou tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním.

II. stupeň ZŠ

Časová dotace
Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. – 9. r.
Český jazyk a společenská výchova   5 + 1 D   4 + 1 D           9 + 2 D
Český jazyk a literatura  4 + 1 D         4   8 + 1 D
Anglický jazyk         3                          3         3         3       12
Německý jazyk         3         3      6
Matematika         4   4 + 1 D         4    3 + 1 D  15 + 2 D
Informatika         1         1  
Dějepis         2         2    1 + 1 D         2    7 + 1 D
Práce a společnost         2    1 + 1 D    3 + 1 D
Zeměpis         2         2         1    1 + 1 D    6 + 1 D
Přírodopis         2         2   1 + 1 D         1    6 + 1 D
Fyzika         1         2         1         2         6
Chemie    1 + 1 D         2    3 + 1 D
Hudební výchova         1         1         1         1         4
Výtvarná výchova         2         2         1         1         6
Výchova ke zdraví         1         1      1 D       2 + 1 D
Tělesná výchova         2         2         2         2         8
Pracovní výchova         1         1         2
Volitelné předměty         2 D         2 D         3 D         7 D
Celkem v ročníku       28       30       32       32     122

Poznámka:

 D = disponibilní časová dotace.  U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze využít disponibilní časovou dotaci k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, pokud jsou tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním.

Učební plán ŠVP „Zdravá škola“ od roku 2014

I. stupeň ZŠ

Časová dotace

Vyučovací předmět

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. - 5. r.
Český jazyk   7 + 2 D      8 + 2 D     7 + 2 D             6 + 2 D    5 + 2 D  33 + 10D
Anglický jazyk                             3          3          3         9
Matematika          4     4 + 1 D      4 + 1D     4 + 1 D     4 + 1 D   20 + 4 D
Informatika         1         1
Prvouka          2          2          2         6
Vlastivěda    1 + 1 D         2    3 + 1 D
Přírodověda    1 + 1 D         2    3 + 1 D
Hudební výchova          1          1          1          1         1         5
Výtvarná výchova          1          1            1          2         2         7
Tělesná výchova          2          2          2          2         2       10
Pracovní výchova          1          1          1          1         1         5
Celkem v ročníku        20        22        24        26       26     118

Poznámka:

 D = disponibilní časová dotace.  U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze využít disponibilní časovou dotaci k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, pokud jsou tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním.

II. stupeň ZŠ

Časová dotace

Vyučovací předmět

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 6. – 9. r.
Český jazyk a společenská výchova 4 + 1 D 4 + 1 D 8 + 2 D
Český jazyk a literatura 4 + 1 D 4 8 + 1 D
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk / Ruský jazyk 2 2 1 + 1D 1 + 1D 6 + 2 D
Matematika 4 4 + 1 D 4+ 1 D 4 16 + 2 D
Informatika 1 1
Dějepis 2 2 1 + 1 D 2 7 + 1 D
Práce a společnost 2 1 + 1 D 3 + 1 D
Zeměpis 2 2 1 1 + 1 D 6 + 1 D
Přírodopis 2 2 1 + 1 D 1 + 1 D 6 + 2 D
Fyzika 1 2 1 + 1 D 2 6 + 1 D
Chemie 1 + 1 D 2 3 + 1 D
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Výchova ke zdraví 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Pracovní výchova 1 1 2
Volitelné předměty 1 D 1 D 2 D 4 D
Celkem v ročníku 28 30 32 32 122

Poznámka:

 D = disponibilní časová dotace.  U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze využít disponibilní časovou dotaci k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, pokud jsou tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním.

 

Kalendář akcí

srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

certifikát jídelna

aktivni_skola.